01.11.2021

Pandemija Covid-19 in disruptivne tehnologije po znanstvenih področjih: Bibliometrični pregled

Mednarodna konferenca o digitalni znanosti 2021 (DSIC 2021) je potekala v Protarasu na Cipru od 15. do 16. oktobra 2021. Organizatorji so omogočili tudi možnost spletne udeležbe za vse tiste avtorje, ki se konference niso mogli udeležiti osebno.

Preberi več
15.09.2021

Mapiranje tematskih trendov in analiza žarišč v raziskavah pametnega upravljanja: Bibliometrična analiza

Evropska skupina za javno upravo (angl. EGPA) je organizirala letno konferenco. Konferenca EGPA je vsakoletno srečanje skupnosti akademikov javne uprave, mladih raziskovalcev in praktikov v Evropi ter ključnih partnerjev EGPA/IIAS.

Preberi več
30.06.2021

Najpomembnejši članki s področja pametnega javnega upravljanja v obdobju 1999-2021

Raziskovalna skupina je v okviru bibliometrične analize področja pametnega javnega upravljanja (PJU) za obdobje 1999-2021 identificirala najpomembnejše članke, ki se nanašajo na koncept pametnih mest in pametnega upravljanja.

Preberi več
30.04.2021

Preliminarna analiza raziskovalnih žarišč v raziskavah pametnega javnega upravljanja

Raziskovalna skupina je izvedla preliminarno analizo omrežja sopojavitve ključnih besed za potrebe identifikacije raziskovalnih žarišč v raziskavah pametnega javnega upravljanja. Analiza temelji na zbirki podatkov Scopus.

Preberi več
15.02.2021

Pojmovna umestitev pojma pametno upravljanje glede na druge pojme

Na projektu so v mesecu februarju potekale aktivnosti vezane na umestitev pojma pametno upravljanje glede na druge pojme, ki so bili zaznani v literaturi ter njihova korelacija.

Preberi več
31.01.2021

Dinamika števila dokumentov in citatov v obdobju 1999-2020 s področja pametnega upravljanja

Na projektu so v mesecu januarju potekale aktivnosti, ki nadgrajujejo obstoječa teoretična izhodišča.

Preberi več
09.11.2020

Preliminarni pregled znanstvene literature na področju pametnega upravljanja

Na projektu so potekale aktivnosti, ki so pomembne z vidika priprave teoretičnih izhodišč. V tem kontekstu je bil pripravljen preliminarni pregled znanstvene literature na področju pametnega upravljanja.

Preberi več
10.09.2020

Vzpostavitveni sestanek projekta TRP HERCULES

Ob pričetku projektnih aktivnosti je bil dne 10. 09. 2020 organiziran vzpostavitveni sestanek projekta TRP HERCULES z naslovom »Razvoj konceptualnega okvira k uporabniku usmerjenega pametnega javnega upravljanja«.

Preberi več
01.11.2021

Pandemija Covid-19 in disruptivne tehnologije po znanstvenih področjih: Bibliometrični pregled

Mednarodna konferenca o digitalni znanosti 2021 (DSIC 2021) je potekala v Protarasu na Cipru od 15. do 16. oktobra 2021. Organizatorji so omogočili tudi možnost spletne udeležbe za vse tiste avtorje, ki se konference niso mogli udeležiti osebno. DSIC 2021 je mednarodni forum za raziskovalce in praktike, ki predstavljajo in razpravljajo o najnovejših inovacijah, trendih, rezultatih, izkušnjah in pomislekih na področju številnih napredkov digitalne znanosti.

V okviru skupine za digitalno tehnologijo in uporabne znanosti smo predstavili prispevek z naslovom »Pandemija Covid-19 in disruptivne tehnologije po znanstvenih področjih: Bibliometrični pregled«. Namreč, disruptivne tehnologije so bile prepoznane kot ključni spodbujevalec odziva na pandemijo Covid-19 in prizadevanj za okrevanje. Zato so v zadnjem času pridobile večjo pozornost. Vendar zaradi novosti tega raziskovalnega področja še vedno primanjkuje znanja na tem področju. Zato je bil glavni cilj prispevka pripraviti bibliometrično analizo o Covid-19 in raziskavah disruptivnih tehnologij s poudarkom na njihovi uporabi na različnih znanstvenih področjih. Bibliometrična analiza je temeljila na bazi podatkov Scopus, ki vsebuje 2353 dokumentov, objavljenih do julija 2021. V tem kontekstu je bilo uporabljenih več inovativnih bibliometričnih pristopov.

Rezultati kažejo, da je bila večina raziskav opravljenih v okviru fizikalnih ved, medtem ko je za zdravstvene vede ugotovljeno, da imajo najvidnejši znanstveni učinek, kar je dodatno potrjeno s tem, da so najpomembnejši dokumenti pogosteje citirani v primerjavi z drugimi znanstvenimi področji. Poleg tega je največje sodelovanje avtorjev opaženo pri znanostih o življenju in zdravju, medtem ko je najnižje sodelovanje avtorjev mogoče zaznati v družboslovju. Poleg tega je IEEE Access iz fizikalnih znanosti opredeljen kot najpomembnejši vir, zdravstvena informatika iz multidisciplinarnih znanosti pa kot najbolj relevantno raziskovalno področje. Na koncu ugotavljamo, da je umetna inteligenca (AI) daleč najbolj uporabljena moteča tehnologija na vseh znanstvenih področjih, zlasti v kontekstu znanosti o življenju. Nasprotno, zdi se, da 3D-tiskanje, razširjena resničnost (AR) in droni niso tako pomembni v splošnem kontekstu, povezanem s Covid-19, zlasti v zdravstvenih in življenjskih znanostih (Slika 1). Ugotovitve dopolnjujejo obstoječa znanstvena spoznanja in omogočajo oblikovanje politike temelječe na dokazih.

image alt
Slika 1: Uporaba disruptivnih tehnologij na znanstvenih področjih (v %).

Vir: Aristovnik et al., 2021.

15.09.2021

Mapiranje tematskih trendov in analiza žarišč v raziskavah pametnega upravljanja: Bibliometrična analiza

Evropska skupina za javno upravo (angl. EGPA) je organizirala letno konferenco. Konferenca EGPA je vsakoletno srečanje skupnosti akademikov javne uprave, mladih raziskovalcev in praktikov v Evropi ter ključnih partnerjev EGPA/IIAS. Konferenca je potekala v Bruslju v Belgiji od 7. do 10. septembra 2021. Konferenca je bila organizirana v hibridni obliki. Ker je varnost udeležencev glavna prioriteta organizatorjev, so omogočili tudi spletno udeležbo vsem avtorjem, ki se konference niso mogli osebno udeležiti.

Naša raziskovalna skupina je v okviru sekcije e-government predstavila bibliometrični prispevek z naslovom »Mapiranje tematskih trendov in analiza žarišč v raziskavah pametnega upravljanja: Bibliometrična analiza«. Področje pametnega javnega upravljanja je razvijajoče se področje. Kot ugotavljajo raziskovalci se že od začetka 21. stoletja vlade in družbe po vsem svetu soočajo z dinamičnimi gospodarskimi in družbenimi pritiski ter kompleksnimi izzivi, povezanimi z javnimi politikami, ki izvirajo iz raznolikosti in zapletenosti družbenih ciljev. S temi izzivi pa se mora soočiti in se nanje hitro odzvati tudi sistem javnega upravljanja – govorimo o pametnem javnem upravljanju.

Glavni cilj prispevka je bil raziskati kako se je raziskovalno področje pametnega javnega upravljanja razvijalo skozi čas (glej Sliko 1), katere tematike so najbolj raziskane, kateri so najaktivnejši avtorji ter denimo kateri članki so najbolj odmevni.

image alt
Slika 1: Distribucija publikacij in citatov po letih (2013–2020)

Ugotavljamo, da kljub naraščajočemu številu znanstvenih prispevkov s področja pametnega javnega upravljanja od leta 2013, je sam koncept pametnega javnega upravljanja v teh prispevkih poredkoma definiran. V zadnjih dveh desetletjih je bilo raziskovalno področje pametnega javnega upravljanja usmerjeno v študije, ki so vezane na pametna mesta pa vendar je možno (predvsem v zadnjih letih) opaziti, da v središče prihajajo študije, ki so vezane na pametno vlado. Raziskovalci, ki tematiki pametnega javnega upravljanja posvečajo največ pozornosti prihajajo iz angleško govorečih držav (npr. Združenih držav Amerike, Velike Britanija in Irske). Le-ti največ svojih znanstvenih prispevkov objavljajo v znanstvenih revijah kot so denimo Government Information Quarterly, Information Polity, Cities, Sustainability (Switzerland) in Sustainable Cities and Society. Nadalje, ugotavljamo, da se je zadnji dve desetletji znotraj raziskav s področja pametnega javnega upravljanja največ pisalo o tematikah, kot so denimo vključevanje državljanov, osredotočenost na državljane, e-storitve, trajnost, urbanizacija in tehnološka podkovanost.

Vir: ARISTOVNIK, Aleksander, RAVŠELJ, Dejan, UMEK, Lan, VUJKOVIĆ, Petra. Mapping thematic trends and analysing hotspots in smart public governance research: a bibliometric analysis. V: EGPA Conference, Brussels, 7-10 September 2021 : conference du GEAP : resilience and agility in public institutions in times of crises. Brussels: EGPA. 2021, str. 1-28.  https://egpa-conference2021.org/index.php. [COBISS.SI-ID 76541955]

30.06.2021

Najpomembnejši članki s področja pametnega javnega upravljanja v obdobju 1999-2021

Raziskovalna skupina je v okviru bibliometrične analize področja pametnega javnega upravljanja (PJU) za obdobje 1999-2021 identificirala najpomembnejše članke, ki se nanašajo na koncept pametnih mest in pametnega upravljanja. Iz predstavitve v Tabeli 1 je razvidno, da so najbolj citirani članki področja PJU bili objavljeni šele v zadnjem desetletju.

V okviru literature o pametnih mestih je bilo identificiranih šest visoko citiranih člankov z več kot 250 citati. Najbolj citirano delo v literaturi je članek avtorja Kitchin (2014), ki ima skupno 1.052 citatov. Članek se nanaša na kritično analizo obstoječih projektov na lokalni ravni, ki so usmerjeni v razvoj pametnih mest in vpliv na masovne podatke. Revije, ki objavljajo visoko citirane članke s področja pametnih mest so GeoJournal, International Review of Administrative Sciences, Sustainable Cities and Society, Cambridge Journal of Regions in Environment and Planning D: Society and Space.

V nadaljevanju je bilo v okviru literature o pametnem upravljanju identificiranih štiri visoko citiranih člankov z več kot 40 citati. Najbolj citirano delo v literaturi je članek avtorja Savoldelli in sod. (2014), ki ima skupno 105 citatov. V članku avtorji podrobno analizirajo sprejetje e-uprave. Revije, ki objavljajo visoko citirane članke s področja pametnega upravljanja so Government Information Quarterly, Information Polity and Public Administration Review.

image alt
Tabela 1: Najbolj citirani članki iz področja PJU
30.04.2021

Preliminarna analiza raziskovalnih žarišč v raziskavah pametnega javnega upravljanja

Raziskovalna skupina je izvedla preliminarno analizo omrežja sopojavitve ključnih besed za potrebe identifikacije raziskovalnih žarišč v raziskavah pametnega javnega upravljanja. Analiza temelji na zbirki podatkov Scopus. Iskanje literature v začetku aprila 2021 je rezultiralo v 606 dokumentov o pametni ali inteligentni upravi ali upravljanju, objavljenih med letoma 2000 in 2021.

Slika 1 prikazuje omrežje sopojavitve ključnih besed za raziskave pametnega javnega upravljanja, kjer vozlišča predstavljajo ključne besede, povezave pa odnose sočasnega pojavljanja med ključnimi besedami. Vključuje 40 najpogostejših ključnih besed, pri čemer je upoštevana združitev besed, ki opisujejo isti koncept (npr. pametna uprava ali inteligentna uprava, pametno upravljanje ali inteligentno upravljanje, itd.). Velikost vozlišča je sorazmerna s številom sopojavitev ključnih besed, širina povezave je sorazmerna s sočasnimi pojavljanji med ključnimi besedami, medtem ko barva vozlišča označuje skupino, ki ji posamezna ključna beseda pripada.

Rezultati razkrivajo pet grozdov ali raziskovalnih žarišč v raziskavah pametnega javnega upravljanja, in sicer:

  1. smart city;
  2. smart government;
  3. e-government;
  4. sustainable development; in
  5. blockchain.
Slednje je bilo opredeljeno kot najnovejše in nastajajoče raziskovalno žarišče. Tako se lahko pametno javno upravljanje šteje za krovni koncept številnih digitalnih pobud v javni upravi na lokalni in državni ravni, ki spodbujajo usmerjenost k državljanom, trajnost in disruptivne tehnologije.

image alt
Slika 1: Sopojavitev ključnih besed v raziskavah pametnega javnega upravljanja
15.02.2021

Pojmovna umestitev pojma pametno upravljanje glede na druge pojme

Na projektu so v mesecu februarju potekale aktivnosti vezane na umestitev pojma pametno upravljanje glede na druge pojme, ki so bili zaznani v literaturi ter njihova korelacija. Ugotovljeno je bilo namreč, da v literaturi trenutno še ni nekega univerzalnega poimenovanja spodnjih pojmov saj so slednji še v razvoju in so predvsem v zadnjih letih deležni pozornosti. Podrobna umestitev je razvidna iz Slike 1.

image alt
31.01.2021

Dinamika števila dokumentov in citatov v obdobju 1999-2020 s področja pametnega upravljanja

Na projektu so v mesecu januarju potekale aktivnosti, ki nadgrajujejo obstoječa teoretična izhodišča. Z iskalno poizvedbo pojmov povezanih s pametnim upravljanjem za zadnji dve desetletji (1999-2020) je bilo pridobljenih 509 enot znanstvene literature, pri analizi katere se je ugotovilo, da je število dokumentov kot tudi število citatov v prvem desetletju (1999-2008) izredno nizko in sicer zabeleženih je bilo sedem dokumentov s področja pametnega upravljanja.

Prve znake zmerne rasti dokumentov ter citatov gre zaznati v prvem delu drugega desetletja (2009-2012), največja rast pa se beleži v drugem delu drugega desetletja (2013-2020), kjer se rast v primerjavi s prvim desetletjem poveča za kar 68-krat. Podrobna dinamika števila dokumentov in citatov na področju pametnega upravljanja je razvidna iz Slike 1.

image alt
09.11.2020

Preliminarni pregled znanstvene literature na področju pametnega upravljanja

Na projektu so potekale aktivnosti, ki so pomembne z vidika priprave teoretičnih izhodišč. V tem kontekstu je bil pripravljen preliminarni pregled znanstvene literature na področju pametnega upravljanja. Na dan 06. 11. 2020 smo z iskalno poizvedbo »smart governance« pridobili 275 enot znanstvene literature, ki smo jo v nadaljevanju razdelili v štiri različna področja.

Ugotovili smo, da je več kot polovica člankov (54%) vezanih na »smart city«, približno ena tretjina (35%) člankov pa se navezuje na »public sector«. Precej manj je člankov, ki se nanašajo na »private sector«. Poleg tega smo identificirali 9% preglednih člankov (»Review Paper«), ki bodo pomembni z vidika identifikacije različnih konceptov znotraj pametnega upravljanja in nenazadnje z vidika definiranja končne iskalne poizvedbe relevantne literature.

V nadaljevanju smo s pomočjo strateškega diagrama, ki je pripravljen na podlagi ključnih besed, preliminarno identificirali relevantna področja na področju pametnega upravljanja (Slika 1).

image alt
Slika 1: Strateški diagram znanstvene literature na področju pametnega upravljanja
10.09.2020

Vzpostavitveni sestanek projekta TRP HERCULES

Ob pričetku projektnih aktivnosti je bil dne 10. 09. 2020 organiziran vzpostavitveni sestanek projekta TRP HERCULES z naslovom »Razvoj konceptualnega okvira k uporabniku usmerjenega pametnega javnega upravljanja«. Sestanek je bil namenjen predstavitvi projekta, pregledu in predstavitvi predvidenih aktivnosti po posameznih delovnih paketih, uskladitvi prvih nalog na projektu ter terminskemu planu.

Poudarek sestanka je bil predvsem na pripravljalnih tehničnih in vsebinskih aktivnosti.